Website Disclaimer

Privacy- & cookiebeleid

Deze website is  eigendom van Smartmat nv.

Dit Privacy Beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die Smartmat, als verwerkingsverantwoordelijke, rechtstreeks bij u verzamelde of onrechtstreeks verkreeg via uw gebruik van de website.

Alvorens u uw persoonsgegevens (on)rechtstreeks met Smartmat deelde, verklaarde u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met dit Privacy Beleid alsook met de Cookie Policy toepasselijk op het gebruik van cookies op onze website.

Smartmat hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert dan ook de huidige Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Onder “persoonsgegevens” wordt begrepen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als “identificeerbaar” wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (zoals een IP adres) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Smartmat vraagt de volgende persoonsgegevens rechtstreeks van u: (voor)naam, e-mail, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer, betaalmethode, kredietkaart- of bankkaartgegevens. Ten slotte wordt de historiek van de door u gedane bestellingen eveneens geregistreerd.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden op volgende momenten via de website rechtstreeks bij u verzameld worden:

 1. Bij het aanmaken van een nieuw account: uw voor- en achternaam, e-mailadres, gsm-nummer, optioneel een 2e telefoonnummer, adres.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling: hierbij bevestigt u de hierboven genoemde gegevens, zodat wij voor de levering aan huis over correcte gegevens beschikken
 3. Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: uw e-mailadres

Daarnaast kan Smartmat eveneens op onrechtstreekse wijze (bijvoorbeeld door uw gebruik van de website www.smartmat.be ) volgende bijkomende (persoons)gegevens verzamelen: Cookie ID, IP adres, locatie, apparaat.

Indien u de bovenvermelde persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij u kunnen aanbieden.

Waarom worden de persoonsgegevens verzameld?

De door Smartmat verzamelde persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden gebruikt:

 • Klantenbeheer;
 • Verwerking en levering van de door u geplaatste bestelling(en);
 • Versturen van mailing en andere reclame- of marketingdoeleinden waaronder ook profilering. Onder “profilering” wordt begrepen, elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon worden geëvalueerd (o.a. met de bedoeling uw persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie te analyseren of te voorspellen);
 • Het maken, ontwikkelen, aanbieden en verbeteren van onze producten en diensten aan de hand van audits en gegevensanalyse;

Afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verwerkt zullen worden zal deze verwerking van uw persoonsgegevens haar grondslag vinden in (i) uw toestemming of (ii) de uitvoering van de overeenkomst die u met Smartmat heeft afgesloten. De vrij door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan te allen tijde ingetrokken worden.

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden mits u hiervoor uw toestemming gaf. U heeft steeds het recht om u te verzetten in geval van verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Smartmat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan in het kader van het beoogde doel en voor zover noodzakelijk volgens de toepasselijke regelgeving en wettelijke bepalingen.

Indien het bewaren van de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zal Smartmat de persoonsgegevens alsook eventuele kopieën daarvan, verwijderen en/of vernietigen. U heeft de mogelijkheid om uw account te verwijderen via de website of door ons hierover te contacteren.

Uw inschrijving op onze nieuwsbrief blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft of maximum 1 jaar als we merken dat je geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze website of direct marketing.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Smartmat zal de verkregen persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of waar nodig, indien u daartoe uw toestemming gaf.

Uw persoonsgegevens kunnen desgevallend doorgegeven worden aan onze onderaannemers, transporteurs of dienstverleners voor het leveren van de Smartmat kookboxen aan huis. 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Smartmat neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens ter harte. Om uw persoonsgegevens te beveiligen neemt Smartmat alle passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang, context, verwerkingsdoeleinden en de daaraan verbonden risico’s.

Volgende maatregelen worden onder meer genomen:

 • Beveiliging van de persoonsgegevens tijdens de verzending ervan;
 • Beperkte toegang tot de computersystemen waarop de persoonsgegevens bewaard worden;
 • Communiceren van onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van Smartmat en het handhaven van stringente privacy maatregelen binnen de onderneming;

Indien u berichten post op een sociaal netwerk, forum of in een chatroom, worden deze berichten en de eventueel daarin vervatte persoonsgegevens openbaar. De bovengenoemde beveiligingsmaatregelen zullen in dat geval dan ook niet van toepassing zijn.

Welke rechten heeft u?

U beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsook over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of bezwaar ertegen te maken.

U kunt deze rechten uitoefenen door Smartmat te contacteren op het volgend e-mail adres: klantendienst@smartmat.be.

Ten slotte heeft u ook het recht om klacht in te dienen bij Smartmat zelf op bovengenoemd e-mailadres, alsook bij de huidige Privacy Commissie en de toekomstige Gegevensbeschermingsautoriteit op volgende contactgegevens:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32(0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

 

Contact

Smartmat treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit Privacy Beleid of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u Smartmat steeds contacteren op via volgende contactgegevens:

Regine Beerplein 1 bus 207
2018 Antwerpen
+32(0)3 345 67 69
klantendienst@smartmat.be

 

Tijdens een bezoek aan de website www.smartmat.be kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. In het kader hiervan nam Smartmat dit Cookie Beleid aan.

Het gebruik van cookies en andere technologieën

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser of op de harde schijf van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om u van andere gebruikers van de website te onderscheiden.

‘First party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze cookies zijn met andere woorden noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: instellingen die u bij een vorig bezoek aan de site hebt gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data die u de vorige keer hebt ingevuld.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics.

Voor het gebruik van noodzakelijke of essentiële cookies is uw toestemming niet vereist en bijgevolg verklaart u zich door het loutere gebruik van de website akkoord met dit Cookie Beleid. Voor niet-noodzakelijke cookies vraagt Smartmat echter steeds uw uitdrukkelijke toestemming via de cookiebalk op de website. De door u gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Volgende gegevens worden verzameld: IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

Welke cookies worden gebruikt, waarvoor en hoe lang worden ze bewaard?

Smartmat gebruikt de volgende cookies: 


AcceptedCookies (First party cookies)

Om bij te houden dat de gebruiker de cookiebar gezien heeft en al dan niet geaccepteerd heeft.

ASP.NET_SessionId (First party cookies)

 • Om de sessie tot 24 uur in bij te houden bij het invullen van een formulier of het plaatsen van een bestelling (shopping cart).
 • Om tijdens de duur van de sessie je bestelproces te onthouden.
 • Om je logindetails te onthouden

Google cookies (Third party cookies)

Om te meten hoe onze gebruikers surfen op de website. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website www.smartmat.be te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan je terecht op de officiële Privacy Policy van Google Analytics.

Facebook cookies (Third party cookies)

Smartmat gebruikt het e-mailadres van haar klanten onder meer voor custom audience targeting via Facebook. Dit is een advertising-tool waarbij een groep klanten gekoppeld wordt aan een specifieke Facebook-campagne: alleen deze klanten krijgen de campagne te zien. Indien u geen deel wilt uitmaken van een custom audience targeting tool, kunt u dit op ieder moment aangeven via onze klantendienst:  klantendienst@smartmat.be. Via de Facebook pixel meten we conversies, optimaliseren we onze advertenties en targetten we nieuwe klanten.

Beheer van uw cookies

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en zodanig dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser. In dit geval dient u er wel rekening mee te houden dat hierdoor bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Voor zover cookies, IP-adressen of soortgelijke aanduidingen worden beschouwd als persoonsgegevens, zullen we deze aanduidingen als persoonsgegevens behandelen met toepassing van ons Privacy Beleid. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens eveneens behandelen als persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit Cookie Beleid, kunt u Smartmat steeds contacteren op via volgende contactgegevens:

Regine Beerplein 1 bus 207
2018 Antwerpen
+32(0)3 345 67 69
klantendienst@smartmat.be