Website Disclaimer

Privacybeleid

Deze website is  eigendom van Smartmat nv.

Dit Privacy Beleid is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens die Smartmat, als verwerkingsverantwoordelijke, rechtstreeks bij je verzamelde of onrechtstreeks verkreeg via je gebruik van de website.

Alvorens je je persoonsgegevens (on)rechtstreeks met Smartmat deelde, verklaarde je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met dit Privacy Beleid alsook met de Cookie Policy toepasselijk op het gebruik van cookies op onze website.

Smartmat hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens en respecteert dan ook de huidige Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Onder “persoonsgegevens” wordt begrepen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als “identificeerbaar” wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (zoals een IP adres) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Smartmat vraagt de volgende persoonsgegevens rechtstreeks van jou: (voor)naam, e-mail, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer, betaalmethode, kredietkaart- of bankkaartgegevens. Ten slotte wordt de historiek van de door jouw gedane bestellingen eveneens geregistreerd.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden op volgende momenten via de website rechtstreeks bij jou verzameld worden:

  1. Bij het aanmaken van een nieuw account: je voor- en achternaam, e-mailadres, gsm-nummer, optioneel een 2e telefoonnummer, adres.
  2. Bij het plaatsen van een bestelling: hierbij bevestig je de hierboven genoemde gegevens, zodat wij voor de levering aan huis over correcte gegevens beschikken
  3. Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: je e-mailadres

Daarnaast kan Smartmat eveneens op onrechtstreekse wijze (bijvoorbeeld door je gebruik van de website www.smartmat.be) volgende bijkomende (persoons)gegevens verzamelen: Cookie ID, IP adres, locatie, apparaat.

Indien je de bovenvermelde persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij je kunnen aanbieden.

Waarom worden de persoonsgegevens verzameld?

De door Smartmat verzamelde persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden gebruikt:

  • Klantenbeheer;
  • Verwerking en levering van de door jou geplaatste bestelling(en);
  • Versturen van mailing en andere reclame- of marketingdoeleinden waaronder ook profilering. Onder “profilering” wordt begrepen, elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon worden geëvalueerd (o.a. met de bedoeling je persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie te analyseren of te voorspellen);
  • Het maken, ontwikkelen, aanbieden en verbeteren van onze producten en diensten aan de hand van audits en gegevensanalyse;

Afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verwerkt zullen worden zal deze verwerking van je persoonsgegevens haar grondslag vinden in (i) jouw toestemming of (ii) de uitvoering van de overeenkomst die je met Smartmat hebt afgesloten. De vrij door jou gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens kan te allen tijde ingetrokken worden.

Je persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden mits je hiervoor je toestemming gaf. Je hebt steeds het recht om je te verzetten in geval van verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Smartmat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan in het kader van het beoogde doel en voor zover noodzakelijk volgens de toepasselijke regelgeving en wettelijke bepalingen.

Indien het bewaren van de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zal Smartmat de persoonsgegevens alsook eventuele kopieën daarvan, verwijderen en/of vernietigen. Je hebt de mogelijkheid om je account te deactiveren via de website of door ons hierover te contacteren.

Je inschrijving op onze nieuwsbrief blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft of maximum 1 jaar als we merken dat je geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze website of direct marketing.

Doorgifte van je persoonsgegevens

Smartmat zal de verkregen persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of waar nodig, indien je daartoe je toestemming gaf.

Je persoonsgegevens kunnen desgevallend doorgegeven worden aan onze onderaannemers, transporteurs of dienstverleners voor het leveren van de Smartmat kookboxen aan huis. 

Bescherming van je persoonsgegevens

Smartmat neemt de beveiliging van je persoonsgegevens ter harte. Om je persoonsgegevens te beveiligen neemt Smartmat alle passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang, context, verwerkingsdoeleinden en de daaraan verbonden risico’s.

Volgende maatregelen worden onder meer genomen:

  • Beveiliging van de persoonsgegevens tijdens de verzending ervan;
  • Beperkte toegang tot de computersystemen waarop de persoonsgegevens bewaard worden;
  • Communiceren van onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van Smartmat en het handhaven van stringente privacy maatregelen binnen de onderneming;

Indien je berichten post op een sociaal netwerk, forum of in een chatroom, worden deze berichten en de eventueel daarin vervatte persoonsgegevens openbaar. De bovengenoemde beveiligingsmaatregelen zullen in dat geval dan ook niet van toepassing zijn.

Welke rechten heb jij?

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van je persoonsgegevens, alsook over het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken of bezwaar ertegen te maken.

Je kan deze rechten uitoefenen door Smartmat te contacteren op het volgend e-mailadres: klantendienst@smartmat.be.

Ten slotte heb je ook het recht om klacht in te dienen bij Smartmat zelf op bovengenoemd e-mailadres, alsook bij de huidige Privacy Commissie en de toekomstige Gegevensbeschermingsautoriteit op volgende contactgegevens:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32(0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

 

Contact

Smartmat treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit Privacy Beleid of omtrent de verwerking van je persoonsgegevens, kan je Smartmat steeds contacteren via volgende contactgegevens:

Regine Beerplein 1 bus 207
2018 Antwerpen
+32(0)3 345 67 69
klantendienst@smartmat.be

 

Tijdens een bezoek aan de website www.smartmat.be kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. In het kader hiervan nam Smartmat dit Cookie Beleid aan.